Hlasovanie za program školení

02.08.2019

Pomôžte nám hlasovaním vybrať  workshopy a prednášky z ponuky Generácie 3.0, ktoré by sme podľa vás mali zaradiť do programu EDUpoint Žilina v školskom roku 2019/2020.

Hlasovanie bude spustené od 05.08.2019 do 20.08.2019.

Viac o jednotlivých témach pod tlačidlom na spustenie hlasovania.Zavedenie larpov ako inovatívnej metódy, ktorá má potenciál formovať postoje a hodnoty žiakov do formálneho vzdelávania. Larp je špecifický druh zážitkovej hry, ktorá umožňuje hráčom vstúpiť do rôznych rolí, ktoré sú vopred dané. Umožňuje riešiť v kontexte svojej roly situácie, ktoré hra prináša a zároveň si aj uvedomovať dôsledky svojich činov a rozhodnutí.


Talentway.net

Organizátor: ABC - Academic Business Centrum

Workshop je zameraný na rozvoj hard aj soft skills študentov, čo sú aktuálne výzvy trhu práce. Ponúka zavedenie didaktických metód problem-based learning aj desing thinking do vybraných predmetov. Tieto metódy menia frontálne vyučovanie na praktické workshopy a tímovú spoluprácu študentov. Ide pritom o zmenu didaktickej metodiky, nie obsahu predmetu.


Otvorené školy

Organizátor: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Podpora demokratického prostredia v školách a výchova k občianstvu prostredníctvom systematickej práce so školskými kolektívmi formou rovesníckeho vzdelávania. Program rozvíja organizačné, komunikačné a negociačné zručnosti detí, buduje vzťahy detí a pedagógov - zlepšuje klímu na škole, pochopenie mechanizmu rozhodovania a vnímania vlastného hlasu pri rozhodovaní o veciach a problémoch, ktoré sa detí týkajú. 


Online živá knižnica

Organizátor: Od emócií k poznaniu, n.o.

Autentické výpovede sociálne vylúčených ľudí a ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu so znevýhodnenými ľuďmi. Program tiež poskytuje metodické návody pre pedagógov. Jeho špecifickým cieľom je pokryť medzipredmetové vzťahy a prierezové vzdelávanie na základných a stredných školách, ktoré rozvíjajú a budujú kritické myslenie mládeže s prepojením na jazyky, humanitné a prírodovedné vedy.


Dramatická výchova do škôl

Organizátor: Dramacentrum EDUdrama

Vzdelávacie projekty pre školy, workshopy a semináre pre pedagógov postavené na zážitku, v ktorom si môžete vyskúšať životné situácie nanečisto. EDUdrama stiera hranice medzi učením a učením sa. Pracujeme spôsobom, ktorý aktívne vťahuje všetkých do diania, kde sa učitelia a žiaci učia spolu a navzájom. Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie, ktoré svojou témou prepájajú obsahy viacerých predmetov na akomkoľvek stupni či druhu školy (či mimoškolskom zariadení).


Reflexia slobody a zodpovednosti

Organizátor: Základná škola, Dubová, Bratislava

Inkluzívny prístup edukácie v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, odbornom tíme, práci s chybami a vzťahoch. Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov základnej školy v rôznych životných situáciách. Zahŕňa napríklad artefiletiku, teda terapeutom vedený proces umeleckého rozvoja detí, tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia, pravidelné reflektívne kruhy, terapie atď. Všetky tieto a ďalšie aktivity vedú k tomu, aby deti vnímali a hovorili o vlastných pocitoch, názoroch, potrebách, aby prijímali zodpovednosť za svoju slobodu. Aktivity pomáhajú k nadobudnutiu nových zručností a zmene klímy jednotlivých tried, ako aj celej školy.