Otvorene o šikane

18.02.2021

Na webinári sa dozviete:

 1. Čo môžeme definovať ako šikanu.
 2. Ako podporiť a vytvárať bezpečné prostredie na školách- prevencia proti šikanovaniu aj v aktuálnej situácii.
 3. Zaujímavé výsledky slovenského výskumu o súvislosti šikany v detstve s výskytom psychopatológie v dospelosti.
 4. Čo by mali robiť jednotliví aktéri zapojení do riešenia šikanovania na školách (rodičia, žiaci, vedenie školy, pedagógovia, odborní zamestnanci...).

Webinár je určený učiteľom MŠ, učiteľom 1. a 2. stupňa ZŠ, vedeniu škôl, členom školského podporného tímu.

Priestor bude aj na vaše otázky!

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

 • Uvedomenie si rozdielu medzi závažným šikanovaním a bežnými konfliktmi medzi žiakmi.
 • Zamyslenie nad tým, ako môžeme ako jednotlivci prispievať k tvorbe
  bezpečného prostredia pre žiakov na školách.
 • Zoznámenie sa s novými poznatkami slovenského výskumu súvislostí medzi šikanovaním a psychopatológiou v dospelosti.
 • Možnosť klásť otázky, zdieľať svoje postrehy a skúsenosti z praxe
  a diskutovať o nových možnostiach a prístupoch v tejto oblasti.

Termín: 18. februára 2021, 16:00 - 17:30

Organizácia webinára: online v prostredí ZOOM, stretnutie sa bude nahrávať.
Link vám zašleme v samostatnom e-maili 1 pracovný deň pred samotným
webinárom.

Lektor: Mgr. Júlia Švecová /psychologička CPPPaP Žilina
Moderuje: Mgr. Jana Randa /Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením
registračného online formulára. Registrácia končí 16. 2. 2021.Mgr. Júlia Švecová vyštudovala psychológiu v Trnave a po štúdiu odišla na prax v oblasti gerontopsychológie do Švajčiarska. Neskôr tam mala možnosť praxovať u detského psychológa. Vzdelanie si dopĺňa doktorandským štúdiom v Inštitúte sociálneho zdravia na Univerzite Palackého v Olomouci, kde sa zameriava na výskum v oblasti vzťahovej väzby. Je súčasťou tímu, ktorý pod vedením psychiatra Jozefa Hašta skúma okrem iného aj súvislosti medzi šikanovaním v detstve a výskytom psychických problémov v dospelosti.

Je frekventantkou dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve a ako lektorka spolupracuje s univerzitou tretieho veku v Žiline. Tri roky pracovala ako školská psychologička na základnej škole, aktuálne pôsobí v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline.