“Vzdelaná myseľ má vždy viac otázok ako odpovedí.”

Hellen Keller

Tvoríme súčasť rozrastajúcej sa siete centier - programu Generácie 3.0 Nadácie Pontis -  na šírenie, prepájanie a posilňovanie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní na Slovensku.


Centrá EDUpoint umožňujú pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov a učiteliek, riaditeľov a riaditeliek škôl, študentov pedagogiky, rodičov žiakov a širokej verejnosti so záujmom o vzdelávanie.

EDUpointy cielene zdieľajú príklady najlepšej praxe, tvoria priestor pre diskusie, výmenu skúseností a formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní, sú zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní, inšpiráciou a predstavujú pomoc s implementáciou metodických inovácií do praxe.


Zakladajúcou organizáciou EDUpointu Žilina je občianske združenie Komunitné vzdelávanie Kalimba, ktoré vzniklo v Žiline v roku 2015 ako iniciatíva rodičov, ktorí chceli svoje deti vzdelávať v komunitnom prostredí.

Okrem komunity sa druhým významným pilierom združenia stala príroda, a tak v roku 2015 vznikol prvý detský lesný klub v Žiline pre deti vo veku 3-6 rokov (vo svete sú tieto zariadenia známe ako lesné škôlky). Aktivity združenia sa postupne rozširovali. V roku 2016 členovia združenia začali organizovať letné tábory, s ktorými pokračujú dodnes.

V roku 2017 založili blog a stáli pri vzniku Asociácie detských lesných klubov na Slovensku. Zapojili sa tiež do medzinárodného projektu, vďaka ktorému mohli spoznať lesné škôlky v Čechách a Litve a s učiteľmi z týchto krajín si vymeniť vzácne skúsenosti.

V školskom roku 2018/19 prvý krát otvorili brány komunitnej školy Tramtária, v ktorej sa každodenne stretáva 12 domoškolákov, aby spoločne a pod vedením učiteľov objavovali svet.

Od septembra 2019 bude občianske združenie Komunitné vzdelávanie Kalimba organizovať žilinský EDUpoint v spolupráci s iniciatívou Učitelia Žiliny.


Našu činnosť podporujú